FANDOM


คัดเลือกจากผู้ที่สวมหมวกและจับคู่สี เมื่อสมาชิกเปลี่ยนสีหมวกหรือลาออก สมาชิกจะต้องทำการจับคู่ใหม่ทันที ไม่จำกัดรูปแบบการทำผมของสมาชิก แต่ทุกคนต้องสวมหมวกหรือผ้าโพกหัว

All items (20)