FANDOM


มักเรียกกันโดยทั่วไปว่า "แก๊ง 4 ตัว" ตั้งชื่อตามโค้ดเนมของสมาชิกในกลุ่ม ซึ่งมาจากระบบการพิมพ์แบบอิงค์เจท และชื่อก็มาจากน้ำหมึกพิมพ์ทั้ง 4 สี เป็นกลุ่มพนักงานในร้านถ่ายเอกสาร โดยเป็นลูกมือของเจ้าของร้านถ่ายเอกสาร รายชื่อของสมาชิกที่ปรากฏอยู่ในกลุ่มนี้ เป็นรายชื่อของสมาชิกทั้งหมด ทุกคนเป็นผู้สนับสนุนของกลุ่มริวมะ ผู้สนับสนุนมีลักษณะที่ตรงกับกฎริวมะ แต่จะเป็นในเรื่องของแว่นตา

เนื้อหาในหมวดหมู่ "MYCK"

มี 4 หน้า ในหมวดหมู่นี้ เต็ม 4

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki