FANDOM


เธอชอบสวมชุดกระโปรงสีขาว สนิทกับเคนอนอย่างมาก ชื่อสกุลของเธอแปลว่า "ซอสผักชีลาว" มักพูดจาไม่สุภาพ

รับข้อมูลจาก "http://th.friendforever.wikia.com/wiki/Dill_Sauce?oldid=792"