FANDOM


Profile

กรกฎาคม 2009: เป็นสมาชิกกลุ่ม Rhyuma

เมษายน 2010: พ้นสภาพสมาชิกกลุ่ม Rhyuma

กุมภาพันธ์ 2011: พี่สาวเสียชีวิต

มีนาคม 2011: เป็นเจ้าของคฤหาสน์ซิมรัล

กรกฎาคม 2015: เป็นสมาชิกกลุ่ม Indy

มีพี่สาวหนึ่งคน ชอบใช้ชีวิตกลางคืน เธอมีฉายา "หมวยลำเค็ญ" มีความสามารถควบคุมดินฟ้าอากาศ
Muay rune
รับข้อมูลจาก "http://th.friendforever.wikia.com/wiki/Muay_Simral?oldid=645"