FANDOM


ตั้งชื่อตามนามสกุลของเร็ตก่อนเธอจดทะเบียนสมรสกับเอลวิน ก่อตั้งขึ้นเพื่อปรึกษาปัญหาของผู้หญิง และปัญหาครอบครัว รายชื่อของสมาชิกที่ปรากฏอยู่ในกลุ่มนี้ เป็นรายชื่อของสมาชิกทั้งหมด

รับข้อมูลจาก "http://th.friendforever.wikia.com/wiki/Rhyuma?oldid=595"